Tanum Turist Stadgar

STADGAR FÖR TANUM TURIST EKONOMISK FÖRENING
Dessa stadgar har fastställts vid föreningsstämma 6/3 2014.
Revision vid föreningsstämma 28/4 2021.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Tanum Turist ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen skall ha till ändamål:
att verka för en effektiv turistverksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen,
att informera om och marknadsföra turistverksamheten inom Tanums kommun,
att svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer, samt digitalt informationsmaterial
att främja och utveckla turismen genom markering av turismens fördelar och söka få till stånd en allmän positiv syn på turistnäringen,
att främja och utveckla aktiviteter och utbud, både kvantitativt och kvalitativt, som gagnar såväl föreningens medlemmar som Tanums kommun,
att medverka i utrednings- och planeringsarbete inom turistnäringen,
att samarbeta med andra turistorgan på lokal, regional och central nivå,
att lämna medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande turism.
Medlem deltar i verksamheten genom samverkan och nätverksträffar.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Tanums kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Firma
Föreningen utövar sin verksamhet under firma Tanum Turist ekonomisk förening.

§ 5 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas varje privatperson, företag eller ideell förening som omfattar föreningens ändamål och är verksamma inom Tanums kommun.
Anmälan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

§ 6 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Insatsen skall inbetalas till föreningen samtidigt som anmälan om medlemskap görs.
Föreningsstämman äger besluta om ändring av insatsen, dock till lägst 200 kronor och högst 1 000 kronor.

§ 8 Serviceavgift
Medlem som driver rörelse skall för varje räkenskapsår erlägga av styrelsen fastställd serviceavgift, dock högst 10 000 kronor per räkenskapsår. Serviceavgiften skall erläggas i enlighet med vad styrelsen beslutar.

§ 9 Marknadsföringsbidrag
För deltagande i föreningens olika aktiviteter kan avgifter komma att uttagas. Deltagandet i sådana aktiviteter är helt frivilligt.

§ 10 Rösträtt
Medlem i föreningen äger en röst på föreningsstämman.

§ 11 Uppsägning
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.

§ 12 Uteslutning
Bryter medlem mot stadgarna eller av föreningen rätteligen fattade beslut eller skadar medlem föreningen eller motverkar medlem föreningens intressen eller ändamål eller ingår medlem i gemenskap med verksamhet eller intressen som strider mot föreningens, kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Beslut om uteslutning ska delges den uteslutne genom rekommenderat brev, som ska anses ha kommit medlemmen tillhanda en vecka efter avsändandet.

Medlem, som inte accepterar styrelsens beslut om uteslutning, äger genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två veckor från det beslutet ansetts ha kommit medlemmen tillhanda, få frågan hänskjuten till föreningsstämmans avgörande. Ska ordinarie föreningsstämma hållas inom tre veckor efter det att sådan anmälan inkommit, ska ärendet upptas på den ordinarie föreningsstämman. I övrigt åligger det styrelsen att omedelbart kalla till extra föreningsstämma för ärendets behandling.

§ 13 Avgång
Avgång ur föreningen äger rum, utom i fall som anges i 3 kap 5 § lagen om ekonomiska föreningar,
a) då medlem sagt upp sig till utträde, vid den utgång av det räkenskapsår som infaller näst efter sex månader efter uppsägningen;
b) då medlem uteslutits, vid den utgång av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter uteslutningen.

§ 14 Avgången medlems rätt
Avgången medlem äger utfå inbetald insats och i samma ordning, som övriga medlemmar, på medlemmen belöpande beslutad vinstutdelning. Inbetald insats skall återbetalas sex månader efter avgången.

§15 Ansvar
Medlemmarna har inget personligt ansvar utöver föreningens tillgångar. För förpliktelser svarar föreningen med sina tillgångar, däruti inberäknade förfallna men ej betalda insatser och andra avgifter.

§16 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Tanums kommun, Västra Götalands län. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 6 suppleanter vilka väljs av föreningsstämman.

Ordförande väljs av föreningsstämman, bland utsedda eller valda ledamöter, för en tid av 1 år.
Ledamöter utses/väljs för en tid av 2 år.
Suppleanter utses/väljs för en tid av 1 år. Suppleanterna är inte personliga.
Första gången val äger rum sker lottning så att mandattiden för 3 ledamöter utgår efter 1 år.

Till styrelseledamot och suppleant kan utses/väljas, förutom röstberättigad medlem eller person, som avses i Lagen om ekonomisk förening, den som är anställd hos medlem eller befullmäktigat ombud för denne.

§ 17 Revision
Två revisorer skall granska föreningens räkenskaper. På ordinarie föreningsstämma väljs en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna har att granska räkenskaperna för det år de är valda och skall vid nästa ordinarie föreningsstämma framlägga fullständig revisionsberättelse.

§ 18 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 19 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 20 Vinstdisposition
Sedan årets räkenskaper är avslutade bestämmer föreningen på nästkommande ordinarie föreningsstämma om och hur mycket som skall utdelas som vinst, dock att minst 10 % av årets vinst avsätts för reservfonden. Uttas ej vinster inom tre månader efter det tillkännagivandet av rätt till uttagning därav gjorts i närmaste ortstidningar, anses det såsom efterskänkt och tillfaller föreningen.

§ 21 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast 5 månader efter räkenskapsårets utgång. Vidare bör höststämma hållas varje år under oktober månad, där förslag till verksamhet samt budget för nästkommande verksamhetsår diskuteras.

Föreningen sammanträder till extra stämma då styrelsen finner nödvändigt eller då minst en tiondel av samtliga föreningsmedlemmar fordra sådant för visst uppgivet ändamål.

Ordinarie föreningsstämma har att avgöra följande ärenden:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av justerare.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av ordförande.
15. Val av revisor och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen framlagd verksamhetsplan och övriga hänskjutna ärenden.
18. I stadgeenlig tid inkomna ärenden (motioner).
19. Övriga frågor.

Kallelse till stämma tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och extra stämma genom annonsering i ortspressen.

§22 Motionstid
Skriftlig motion som önskas bli behandlad på ordinarie föreningsstämma, skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före stämmans hållande.

§ 23 Allmänna bestämmelser
Vid röstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val och tillsättandet av tjänster då lotten avgör.

§ 24 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker på sätt som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 25 Upplösning
Skulle föreningen upplösas skall tillgångarna fördelas mellan de vid upplösningen kvarvarande medlemmarna i förhållande till gjorda medlemsinsatser.

§ 26 Övrigt
I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Snabbanslutning
Ansök om medlemskap